برای تبلیغات و بازاریابی کسب و کار خودم از چه رنگ هایی استفاده کنم؟

اگرچه رنگ ها تنها جزء مهم در بازاریابی نیستند اما اولین اثر در ذهن مشتری ناشی از تبلیغات است که می تواند برای مدتی طولانی در ذهن باقی بماند؛ نباید قدرتِ اولین اثر ناشی از رنگ ها که منجر به ارسال پیام های ناخودآگاه به بازارِ هدف می شود را دست کم گرفت.
اگر شما هر رنگ را بشناسید به راحتی می توانید پیام خود را در تبلیغات و زندگی روزمره و شغلی به مخاطبانتان انتقال دهید. بعضی از واکنش های ما نسبت به رنگ ها به صورت رفتا رهای اکتسابی و برخی دیگر به صورت پاسخ های فیزیولوژیکی نمود پیدا می کند. در اینجا چند نمونه ازکاربرد رنگ ها از نظر جذابیت آنها برای مشاغل و افراد مختلف توضیح خواهیم داد.