استخر هتل هرمز

روزهای زوج بـرای آقـایـان از سـاعت ۱۵ الی ۲۴
روزهای فرد برای بانوان از ساعت ۹ صبح الی ۲۱
کلاس‌های آموزشی خصوصی
از مبتدی تـا حرفـه‌ای
استخر مخصوص کودکان