قالیشویی صدف

شستشوی انواع فرش بدون شکنندگی، شستشوی انواع مبل در منزل بدون جابه جایی، بدون ریختن آب با دستگاه،تمام اتوماتیک
انجام سرویس برای تمام نقاط بندرعباس