آزمایشگاه حکیمان

انجام کلیه آزمایش ها، قرارداد با کلیه بیمه‌ ها
دکتر خیاطیان، دکتر حکیمی فر